CHỐNG THẤM CT1A.HQ

CHỒNG THẤM XI MĂNG - BÊ TÔNG

Là vật liệu chống thấm gốc polymer, khi sử dụng có pha thêm xi măng,...

Xem chi tiết